Normec AWS monstername water

Algemene voorwaarden

VOORWAARDEN VOOR OPDRACHTEN AAN NORMEC ALL WATER SERVICES

Deze voorwaarden geven regels, welke in het bijzonder gelden tussen de opdrachtgever en Normec All Water Services bij het aanvaarden en uitvoeren van een opdracht tot bemonstering en/of onderzoek en/of advisering, waarvan de resultaten in beginsel bestemd zijn voor intern gebruik door de opdrachtgever. Onder onderzoek wordt verstaan volledig of partieel onderzoek naar de kwaliteit en/of eigenschappen van monster, producten, processen, systemen of diensten, vervaardigd, toegepast of geleverd door de opdrachtgever of door derden.

Onder kwaliteit wordt verstaan de mate waarin het geheel van eigenschappen van een monster, product, proces of dienst, voldoet aan de eraan gestelde eisen, welke voortvloeien uit het gebruiksdoel. Deze eisen kunnen met de opdrachtgever worden overeengekomen in de vorm van specificaties, dan wel zijn vastgelegd in bepaalde normen.

Onder een norm wordt verstaan een publiekelijk verkrijgbaar geschrift, bevattende specificaties, opgesteld in samenwerking met en met goedkeuring van alle belanghebbenden, gebaseerd op de gevestigde resultaten van wetenschap, techniek en ervaring, aanvaard door een erkende instelling op nationaal of internationaal niveau en met het doel optimale voordelen voor de gemeenschap te bereiken.

1. Gebied van de opdracht, aanbieding

1.1 Het gebied van de opdracht wordt bepaald door de in de aanbieding opgenomen omschrijving van werkzaamheden, inclusief alle wijzigingen die naderhand in overleg worden aangebracht.

1.2 Een overeenkomst betreffende het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht komt tot stand doordat een door Normec All Water Services uitgebrachte aanbieding onverkort door de opdrachtgever wordt bevestigd.

1.3 Tenzij in de aanbieding anders is vermeld, zal Normec All Water Services de aanbieding gedurende twee maanden na de aanbiedingsdatum gestand doen.

1.4 Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de opdracht, dan wel afwijkingen van deze voorwaarden, zijn slechts bindend nadat zulks schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

2. Uitvoering van de opdracht, resultaat

2.1 De opdracht zal worden uitgevoerd binnen de in de aanbieding vermelde termijn. Opgegeven uitvoeringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige uitvoering van de opdracht dient Normec All Water Services derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Overschrijding van de uitvoeringstermijn verplicht Normec All Water Services niet tot enige vergoeding en geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te annuleren.

2.2 Tenzij in de aanbieding anders is vermeld, zal Normec All Water Services het onderzoek uitvoeren. Normec All Water Services is echter vrij een gedeelte van de aanbieding bij een ander, hiertoe gekwalificeerd bedrijf, uit te besteden.

2.3 In het geval dat onderzoek (mede) betrekking heeft op monsters geldt, behoudens het geval waarin het een eis is dat de monstername geschiedt door de onderzoekende instelling, dat uitsluitend opdrachtgever de verantwoordelijkheid draagt voor de selectie, de representativiteit daarvan, en de ter beschikking stelling aan Normec All Water Services van de te onderzoeken monsters.

2.4 Tenzij bij het verlenen van de opdracht of daarna anders is overeengekomen is Normec All Water Services niet verplicht met het onderzoek een aanvang te maken voordat alle te onderzoeken monsters aan Normec All Water Services ter beschikking staan.

2.5 Normec All Water Services zal opdrachtgever op de hoogte stellen van bij het onderzoek onmiskenbaar blijkende tekortkomingen in de overeengekomen onderzoeksmethoden en overige bij het onderzoek blijkende bijzonderheden, welke naar het oordeel van Normec All Water Services van belang zijn voor opdrachtgever.

2.6 Het resultaat van onderzoek en toetsing zal worden verwerkt in een schriftelijk rapport dat aan opdrachtgever ter beschikking zal worden gesteld.

3. Geheimhouding

3.1 Normec All Water Services is verplicht niet publiek toegankelijke gegevens van opdrachtgever, waarvan Normec All Water Services bij de uitvoering van de opdracht kennisneemt en die door opdrachtgever uitdrukkelijk als geheim te houden zijn gekenmerkt, alsmede de aan opdrachtgever gerapporteerde resultaten van het onderzoek, gedurende een termijn van vijf jaren, na de datum van de eindfactuur geheim te houden.

3.2 In het geval zulks bij het verlenen van de opdracht is overeengekomen, verplicht Normec All Water Services zich tot geheimhouding van de naam van de opdrachtgever en van het feit dat het onderzoek is verricht, gedurende een periode welke in beginsel eindigt vijf jaren na de datum van de eindfactuur.

3.3 Naast de uit art. 3.1. en 3.2. voortvloeiende verplichtingen, rust op Normec All Water Services geen enkele geheimhoudingsplicht.

3.4 Indien als gevolg van het door opdrachtgever bekend maken van resultaten van het onderzoek misverstanden zijn ontstaan, ontheft dit Normec All Water Services van de verplichting tot geheimhouding in de mate die Normec All Water Services redelijkerwijs nodig heeft om tegenover derden toelichting op de resultaten te verschaffen.

3.5 De geheimhoudingsplicht van Normec All Water Services geldt niet voor zover deze in strijd komt met wettelijke taken en verplichtingen van Normec All Water Services, noch wanneer en in zover Normec All Water Services ernstig gevaar voor personen of goederen constateert. In dit laatste geval treedt Normec All Water Services, indien mogelijk, in overleg met de opdrachtgever, alvorens de ‘gevaarstoestand’ mede te delen aan degenen wier persoon of goed wordt bedreigd en/of de bevoegde autoriteiten.

3.6 Voor het inschakelen van derden buiten Normec All Water Services bij de uitvoering van de opdracht is toestemming van opdrachtgever vereist, indien en voor zover daardoor voorzienbaar risico met betrekking tot geheimhouding optreedt.

3.7 Opdrachtgever verbindt zich tot geheimhouding van alle gegevens en/of wetenschap welke buiten het gebied van de opdracht zijn gelegen en waarvan opdrachtgever en/of zijn personeel door verblijf in de gebouwen en/of op de terrein van Normec All Water Services kennis krijgt en/of heeft gekregen en waarvan opdrachtgever en/of zijn personeel kan weten of in redelijkheid vermoeden, dat deze geheim dienen te worden gehouden. Opdrachtgever en/of zijn personeel zijn bij verblijf in de gebouwen en/of op terrein van Normec All Water Services verplicht zich te houden aan de ‘huisregels’, welke gelden voor de gebruikers van de betrokken gebouwen of terreinen. Opdrachtgever draagt ervoor zorg dat zijn personeel zich gedraagt in overeenstemming met het hiervoor bepaalde.

4. Gebruiksrecht en publicatie

4.1 Opdrachtgever heeft een exclusief recht om de resultaten van het onderzoek, zoals deze zijn vervat in het door Normec All Water Services uitgebrachte schriftelijke rapport, aan te wenden voor intern gebruik. In het geval opdrachtgever een certificatie-instelling is, wordt onder intern gebruik mede begrepen het afgeven ten behoeve van derden van certificaten, keuren, attesten e.d., (mede) gebaseerd op de in het door Normec All Water Services uitgebrachte rapport vervatte gegevens. Onder een certificatie-instelling wordt verstaan een rechtspersoonlijkheid bezittende instelling die volgens een schriftelijk vastgelegd systeem producten, diensten, bedrijven of instellingen certificeert.

4.2 Behoudens het in artikel 4.1. bepaalde heeft Normec All Water Services, met uitsluiting van opdrachtgever, het recht voor zichzelf te gebruiken en voor en door derden te (laten) gebruiken:

  1. de kennis en ervaring bij Normec All Water Services aanwezig bij het aanvaarden van de opdracht;
  2. de nieuwe specifieke kennis en gegevens door de uitvoering van de opdracht verkregen; het vorenstaande met inbegrip van rekenmethoden, programmatuur en experimentele werkwijzen, al dan niet voortgekomen uit de uitvoering van de opdracht. Het hier bepaalde laat de geheimhoudingsverplichtingen van Normec All Water Services als vervat in artikel 3 onverlet.

4.3 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Normec All Water Services is het opdrachtgever niet toegestaan:

  1. het door Normec All Water Services uitgebrachte rapport geheel of gedeeltelijk te publiceren of te doen publiceren. Onder publiceren wordt mede verstaan het ter inzage geven aan derden.
  2. het door Normec All Water Services uitgebrachte rapport geheel of gedeeltelijk te gebruiken of te doen gebruiken ten behoeve van het instellen van claims, voor het voeren van gerechtelijke procedures en voor reclame.
  3. de naam van Normec All Water Services, in welke verbinding dan ook, te gebruiken voor een of meer van de genoemde doeleinden.
5. Prijs en Betaling

5.1 Is in de aanbieding een ‘vaste prijs’ opgenomen dan geldt deze prijs als overeengekomen prijs. Is in de aanbieding geen ‘vaste prijs’ opgenomen dan staat tussen de opdrachtgever en Normec All Water Services vast dat het te betalen bedrag zal worden bepaald door nacalculatie op grond van de bij Normec All Water Services gebruikelijke tarieven en methoden. Is in dit laatste geval in de aanbieding een ‘richtprijs’ opgenomen dan geeft het vermelde bedrag niet meer aan dan een vrijblijvende schatting van de kosten.

5.2 Voor opdrachten van €11.300,– en hoger met een verwachte looptijd van 3 maanden of langer kan Normec All Water Services, indien opdrachtgever daarom verzoekt, een limietbedrag aanhouden. Dit ontheft Normec All Water Services automatisch van de verplichting tot voortzetting van de werkzaamheden voor zover daardoor meer aan de uitvoering van de opdracht zou moeten worden besteed dan overeenkomend met dit limietbedrag.

5.3 Ingeval geen ‘vaste prijs’ in de aanbieding is opgenomen en met de opdracht een bedrag van meer dan €11.300,– is gemoeid, zal Normec All Water Services, indien opdrachtgever daarom bij het verstrekken van de opdracht verzoekt, de betreffende rekening specificeren.

5.4 Tenzij anders vermeld, zijn alle door Normec All Water Services in de aanbieding genoemde bedragen exclusief omzetbelasting.

5.5 Normec All Water Services is bevoegd bij overeenkomsten met een looptijd van tenminste één maand tussentijds een factuur op te maken. Indien dit in de aanbieding is opgenomen kan Normec All Water Services vooruitbetaling verlangen, dan wel anderszins zekerheid vragen voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever.

5.6 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum in euro en op de factuur genoemde rekening. Verrekening is niet toegestaan.

5.7 Indien betaling niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft plaatsgehad, is de opdrachtgever vanaf de dag van het verzuim aan vertragingsrente verschuldigd gelijk aan 1,5% per kalendermaand of gedeelte van een kalendermaand, berekend over de in artikel 5.1.

genoemde prijs of het nog onbetaald gebleven gedeelte daarvan. Alle door Normec All Water Services te maken buitengerechtelijke kosten komen eveneens voor rekening van de opdrachtgever. Deze buitenrechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom en rente en met een minimumbedrag van € 125,- dan wel op het dan geldende incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

5.8 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5.9 Vanaf de dag dat de opdrachtgever in verzuim is, worden alle andere vorderingen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

6. Aansprakelijkheid

6.1 De opdrachtgever dient klachten omtrent ontbrekende, niet bestelde of verrichte werkzaamheden binnen 8 dagen na constatering van de klacht schriftelijk en gemotiveerd te verrichten. Bij overschrijding van die termijn vervalt elke aanspraak jegens ter zake van gebreken c.q. fouten betreffende geleverde of verrichte werkzaamheden.

6.2 In geval van een toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is Normec All Water Services niet aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever dan wel een derde daardoor lijdt, onverminderd het bepaalde in artikel 6.3. en 6.4., en zulks behalve in het geval deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Normec All Water Services. De bewijslast met betrekking tot deze opzet of grove schuld rust op de opdrachtgever.

6.3 Voor schade die opdrachtgever lijdt bij of ten gevolge van toepassing of gebruik van het resultaat van de werkzaamheden van Normec All Water Services is/zijn Normec All Water Services en/of door bij de uitvoering van de opdracht gebruikte en/of ingeschakelde personen niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Normec All Water Services en/of aan de zijde van door Normec All Water Services bij de uitvoering van de opdracht gebruikte en/of ingeschakelde personen.

6.4 De opdrachtgever vrijwaart Normec All Water Services en/of door Normec All Water Services bij de uitvoering van de opdracht gebruikte en/of ingeschakelde personen, voor alle aanspraken van derden uit hoofde van door deze derden geleden schade voortvloeiende uit de toepassing of het gebruik van het resultaat van de werkzaamheden van Normec All Water Services door opdrachtgever, behoudens voor zover deze schade krachtens het bepaalde in artikel 6.2 voor rekening van Normec All Water Services komt, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Normec All Water Services en/of aan de zijde van door Normec All Water Services bij de uitvoering van de opdracht gebruikte en/of ingeschakelde personen.

6.5 Wanneer de opdrachtgever bekend is of bekend hoort te zijn met eigenschappen van een stof of zaak die opdrachtgever aan Normec All Water Services in verband met de opdracht ter beschikking stelt, ter bewerking geeft of doet onderzoeken, die gevaar zouden kunnen opleveren, is opdrachtgever verplicht deze eigenschappen aan Normec All Water Services mede te delen en zo mogelijk de stof of zaak, dan wel de verpakking daarvan, duidelijk als gevaarlijk te merken. Bij gebreke daarvan is opdrachtgever jegens Normec All Water Services en/of jegens door Normec All Water Services bij de uitvoering van de opdracht gebruikte en/of ingeschakelde personen, aansprakelijk voor alle schade die ontstaat ten gevolge van een zodanige niet medegedeelde eigenschap van de stof of zaak. In dat geval vrijwaart de opdrachtgever Normec All Water Services en/of door Normec All Water Services bij de uitvoering van de opdracht gebruikte en/of ingeschakelde personen voor aanspraken van derden.

6.6 Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die Normec All Water Services en/of door Normec All Water Services bij de uitvoering van de opdracht gebruikte en/of ingeschakelde personen lijden, tijdens het verblijf in verband met de opdracht op het terrein van opdrachtgever of op dat van derden, tenzij de schade is veroorzaakt door schuld van Normec All Water Services en/of door Normec All Water Services bij de uitvoering van de opdracht gebruikte en/of ingeschakelde personen. Andersluidende bedingen, overeengekomen met bij de uitvoering van de opdracht door Normec All Water Services gebruikte en/of ingeschakelde personen, bij het betreden van het terrein wijken voor dit beding.

6.7 Normec All Water Services en/of door Normec All Water Services bij de uitvoering van de opdracht gebruikte en/of ingeschakelde personen is/zijn niet aansprakelijk voor schade of tenietgaan van zaken die door de opdrachtgever aan Normec All Water Services ter beschikking zijn gesteld, wanneer de aard van het onderzoek beschadiging of tenietgaan of het risico daarvan meebrengt. Ingeval Normec All Water Services aansprakelijk is voor schade aan zaken waarbij het risico als bedoeld in de voorgaande zin niet aanwezig is, geldt eenzelfde beperking als vervat in artikel 6.1 en 6.10.

6.8 Normec All Water Services draagt geen risico voor schade die opdrachtgever of zijn personeel lijdt tijdens verblijf op het terrein van Normec All Water Services, tenzij de schade is veroorzaakt door schuld van Normec All Water Services en/of van door Normec All Water Services bij de uitvoering van de opdracht gebruikte en/of ingeschakelde personen.

6.9 In het geval Normec All Water Services aansprakelijk is voor schade die het gevolg is van schending van de geheimhoudingsplicht als bedoeld in artikel 3, geldt eenzelfde beperking als vervat in artikel 6.1 en 6.10.

6.10 De door Normec All Water Services te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst zal in geen geval meer bedragen dan op grond van de door overeenkomst door Normec All Water Services aan de opdrachtgever gefactureerde bedragen (exclusief omzetbelasting). Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende overeenkomst voor de prestaties van Normec All Water Services in de periode van 3 maanden voorafgaande aan het verzuim.

7. Bewaring van monsters

7.1 Normec All Water Services zal de monsters welke ten behoeve van het onderzoek zijn aangeboden of de restanten daarvan indien mogelijk tot 2 weken na de datum van rapportage bewaren. Eventuele kosten hieraan verbonden zijn in de in de aanbieding vermelde prijs begrepen. Indien opdrachtgever niet binnen twee weken na datum van rapportage een regeling heeft getroffen voor terugzending van monsters, die in verband met de opdracht aan Normec All Water Services ter beschikking zijn gesteld, staat het Normec All Water Services vrij passende maatregelen te nemen. Eventuele kosten die hieraan zijn verbonden, komen ten laste van de opdrachtgever.

8. Diversen

8.1 Bij werkzaamheden in verband met de opdracht op het terrein van opdrachtgever zal opdrachtgever, indien Normec All Water Services daar tijdig om verzoekt, hulppersoneel en hulpwerktuigen kosteloos ter beschikking van Normec All Water Services stellen.

8.2 Indien opdrachtgever niet voldoet aan enigerlei essentiële verplichting uit de overeenkomst, zal Normec All Water Services aan opdrachtgever dienaangaande schriftelijk bericht zenden en opdrachtgever gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid stellen alsnog zijn verplichtingen na te komen. Ingeval opdrachtgever binnen de gestelde termijn zijn verplichtingen niet alsnog nakomt, vervallen zijn rechten uit deze overeenkomst.

9. Geschillen

9.1 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst, dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in Nederland.

9.2 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Nieuwsbrief

Weten wat er speelt in de branche? Schrijf u in voor onze periodieke nieuwsbrief en blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Menu