Nieuws

Aanpassing in het belastingstelsel

Nederlands landschap met meer en bos

Nieuwe analysemethode voor de waterschappen

Op 11 december 2020 heeft de Unie van Waterschappen een voorstel gepresenteerd aan Cora van Nieuwenhuizen, Minister van Infrastructuur en Waterstaat, aangaande een aanpassing in het belastingstelsel. De waterschappen vragen haar om een voortvarend wetgevingstraject en om vervolgstappen om de bekostiging van het waterbeheer nog toekomstbestendiger te maken.

De waterschappen zorgen voor veilige dijken, niet te veel en niet te weinig water, schoon oppervlaktewater en het zuiveren van rioolwater. Om deze taken te bekostigen, heffen zij belasting. Het huidige belastingstelsel bevat echter enkele urgente knelpunten. Begin 2020 zijn de waterschappen een gezamenlijk traject gestart om deze op te lossen. Een stuurgroep onder leiding van voormalig staatssecretaris Menno Snel, bestaande uit bestuurders van alle 21 waterschappen, heeft het voortouw genomen. Er is veel aandacht besteed aan het betrekken van de waterschapsbesturen en stakeholders. Het voorstel van de stuurgroep kon op 11 december in de Ledenvergadering van de Unie van Waterschappen op unanieme steun rekenen.

Voorstel nieuwe analysemethode

In de toelichting op het voorstel is te lezen dat één van de knelpunten gaat over de analysemethode van afvalwater, waarbij gebruik wordt gemaakt van CZV (Chemisch Zuurstof Verbruik) en N-Kj (Stikstof Kjeldahl). Om deze parameters te bepalen, moet men namelijk gebruik maken van milieubelastende stoffen. De Waterschappen willen dit niet meer en hebben gezocht naar een alternatief voor deze methode. Hieruit zijn twee mogelijkheden naar voren gekomen die minder belastend zijn voor mens en milieu: TOC (Total Organic Carbon) als vervanger voor CZV en N-totaal (Stikstof totaal) in plaats van N-Kj. Bij deze alternatieven zit echter een discrepantie tussen de meetdoelen ten opzichte van de huidige parameters en daarom moet dit verschil gecorrigeerd worden. In het geval van TOC wordt gebruik gemaakt van een omrekenfactor en bij N-totaal worden nitriet en nitraat in mindering gebracht. Met behulp van deze correcties blijft het tarief voor de heffing nagenoeg gelijk.

Voorbereidingen treffen

Wanneer de nieuwe analysemethode daadwerkelijk opgenomen wordt in de wetgeving is nog niet bekend, maar Normec AWS is al volop bezig met de voorbereiding op deze wijziging. Om onze klanten hierin te betrekken en zo veel mogelijk gereed te maken voor de nieuwe situatie, bieden we de mogelijkheid om de nieuwe analysemeetmethode vast op de proef te stellen. Normec AWS kan de nieuwe parameters meenemen in de huidige analyse, om te onderzoeken of er niet al te grote verschillen ontstaan. Als blijkt dat dit wel het geval is, dan is er in deze fase nog voldoende tijd om hierop te anticiperen.

Middels deze blog en onze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de analysemethode.

Gerelateerd nieuws

Waterschapsbedrijf Limburg test methode met poederkool en Nereda

Waterschapsbedrijf Limburg test methode met poederkool en Nereda

Natte ‘in situ’ kalibratie EMF-meters tot 650 m³/uur

Natte ‘in situ’ kalibratie EMF-meters tot 650 m³/uur

Waterkwaliteit Nederlands oppervlaktewater monitoren

Waterkwaliteit Nederlands oppervlaktewater monitoren