Nieuws

Zorgen voor schoonwater

Water in een reageerbuis

Waterkwaliteit Nederlands oppervlaktewater monitoren

Eén van de hoofdtaken van Rijkswaterstaat is zorgen voor schoon water. Daarom meten wij voor hen voortdurend de biologische en de chemische kwaliteit van het oppervlaktewater. Op basis van de resultaten bepaalt Rijkswaterstaat of de kwaliteit van het water verbeterd moet worden. En zo ja, welke er maatregelen nodig zijn.

Waterkwaliteit in Nederland

Europees gezien ligt het het aantal waterlichamen dat in goede of zeer goede ecologische staat verkeert rond de 40%. In Nederland ligt dit percentage echter lager. Afgelopen jaren is de waterkwaliteit wel verbeterd, maar helaas is het nog niet op het niveau waar het zou moeten zijn. Bovendien zijn er nieuwe uitdagingen bijgekomen, zoals verzilting, de zeer zorgwekkende stoffen, bemestingsparameters e.d. die de waterkwaliteit negatief beïnvloeden.

Watersystemen monitoren

Voor het programma Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL) is in de zoete en zoute Nederlandse rijkswateren een chemisch meetnet ingericht. Hiermee worden trends en toestandsbeschrijvingen van watersystemen gemonitord en getoetst of deze aan de waterkwaliteits-doelstellingen (normen) van het nationale beleid voldoen. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is dat de volksgezondheid en de water-ecosystemen niet in gevaar komen.

Op meer dan 150 locaties langs de kust en in rivieren, kanalen en meren onderzoekt RWS de waterkwaliteit. In samenwerking Normec AWS, die de bemonsteringen en metingen verzorgt, gebruiken ze de informatie die we hiermee verzamelen om Nederlands oppervlaktewater te monitoren. De waterkwaliteit bepaalt immers of de ecologie ter plaatse goed is. Bovendien is oppervlaktewater vaak de bron van drinkwater of wordt het gebruikt als zwemwater, beregening, enz. Iets om goed voor te zorgen dus.

Meetschepen

Om goed te kunnen monitoren, bemonsteren en meten onze medewerkers, onder accreditatie NEN-EN-ISO17025 en volgens de vigerende RWS-voorschriften, een groot aantal plaatsen in de grote wateren. Denk bijvoorbeeld aan de Zeeuwse delta, Haringvliet, Maas, IJsselmeer en het gehele Noorzeekanaal. Bemonsteren en meten gebeurt (afhankelijk van de soort meting) dagelijks, wekelijks of maandelijks. We meten vanaf oevers en de meetschepen van RWS.

Met deze werkzaamheid leveren onze medewerkers uiteindelijk een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van ons dierbare stukje water in de delta en de rest van Nederland.

Waterschapsbedrijf Limburg test methode met poederkool en Nereda

Waterschapsbedrijf Limburg test methode met poederkool en Nereda

Duurzaam en efficiënt transport bij Normec AWS

Duurzaam en efficiënt transport bij Normec AWS

Nieuwe analysemethode voor de waterschappen

Nieuwe analysemethode voor de waterschappen